Föreningens stadgeenliga höstmöte

Datum: 24.11.2021

Tid: 18:30

Plats: I kabinetten på ABC, Gammelbyvägen 77, Gammelby

Föredragninslista för Lstnylands 4H r.f. stadgeenliga höstmöte

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande och sekreterare

§3 Val av protokolljusterare och rösträknare

§4 Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet

§5 Godkännande av föredragningslistan

§6 Godkännande av verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2022

§7 Godkännande av budgeten för verksamhetsåret 2022

§8 Mötet avslutas

Back to top of page