Verksamhetsplanen för 2021

 

HUVUD- HJÄRTA- HAND- HÄLSA

Östnylands 4H r.f. verkar för en levande landsbygd, enligt den pedagogiska idén ”att lära genom att göra”. Målgruppen är barn och ungdomar från 7 – 29 år. Verksamheten leds och koordineras av alternativt en verksamhetsledare, eller en verksamhetsledare och en till två instruktörer. Vid behov köps tjänster in för specifik kurs- och annan verksamhet. Till stöd för verksamhetsledaren och som ansvarig för verksamheten verkar en aktiv, frivillig styrelse som sammankommer ungefär 1 gång/månad.

 

BYKLUBBSVERKSAMHET, LÄGER OCH UTFLYKTER

Inom Östnylands 4Hs verksamhetsområde skall finnas 7 byklubbar. I Lovisa: Forsby, Sävträsk åk.1-3 och åk. 4-6 , Tessjö samt en tvåspråkig klubb i Isnäs. I Lappträsk: Hindersby byklubb och Lindkoski. På hösten 2021 kontrollerar vi upp läget igen och ser efter byarnas behov av klubbverksamhet.

I byklubbarna arrangeras träffar 1-2 ggr/mån, under ledning av byklubbledarna.

Verksamhetsledaren besöker klubbarna en gång på hösten och en gång på våren samt efter behov.

Kursernas ämnen tas upp efter behov och önskemål från medlemmarna och i samråd med Finlands Svenska 4H och dem vi samarbetar med, men kan omfatta områden inom hantverk och matlagning, miljö, natur och skog, god ton och etikett, kultur, traditioner, o.s.v.

Även heldagskurser ordnas för medlemmarna i bl.a. skogsfärdighet, hantverk av olika slag, matlagning, bakning, djurskötsel och dylikt. Både egna kurser och i samråd med Finlands svenska 4H, Borgå 4H, Sibbo 4H och andra samarbetspartners.

Inkommande år skall Östnylands 4H fortsätta med att arrangera läger och kurser.  Vi deltar i södra Finlands distriktslägret arrangerat av Fs4h.

Matskolan för 8-12-åringar som vi har ordnat sedan 2013 skall vi fortsätta med 2021. Matskolan poängterar matglädje för barn, hälsosam kost och motion. Den fungerar som dagläger.

Målet är också att arrangera ett övernattningsläger hösten 2021 tillsammans med Agricola svenska församling, om det är möjligt med tanke på coronaläget.

 

Målsättning:

Att bland medlemmarna sprida en kunskap och förståelse som bygger på de fyra H´na: att göra själv med egna Händer, att tänka med eget Huvud och med Hjärtat, för Hälsan.

 • Att upprätthålla ett medlemsantal på ca 250-300.
 • Att alla byklubbar har 1-3 lokala byklubbledare.
 • Att utbilda byklubbledarna så att de har nytta av byklubbledarskapet bl.a. i fortsatta studier.
 • Att koordinera byklubbverksamheten och handleda byklubbledarna i deras arbete.
 • Att de östnyländska barnen från olika byar får bekanta sig med varandra på läger.
 • Att under temalägren få fördjupade kunskaper i det specifika temat.
 • Att till Östnyland få till stånd ett nätverk av aktiva, kunniga ungdomar som kan ta eget ansvar och initiativ.

 

FÖRETAGSAMHET

4H företag

 • I Östnylands 4H finns ca 250 medlemmar som initieras till att ha en 4H egenaktivitet under sommarmånaderna. Arbetshäften delas ut i april-maj månad.

Exempel på egenaktiviteter: odling, djur (av olika slag), skog, 4H uppgift; serviceföretag, hem- och  hushåll (matlagning, bakning), djurskötsel, fiske, solrosor, mopedskötsel, snickeri, plastsäcksinsamling mm.

Torgförsäljning

 • Östnylands 4H har 3 st. torgbord, som medlemmarna kan använda kostnadsfritt till försäljning av sina produkter på torg och marknader, bl.a. på Kycklings hembygdsmarknad, Liljendaldagarna, Forsby marknad, Lovisa torg och Lovisa city shopping. Byklubbledarna uppmuntras till att delta i byns gemensamma evenemang.

Dogsitter

 • Erbjuda ungdomarna, som gått dogsitterkursen, en möjlighet till jobb.

Händig Hemhjälp

 • Fortsätta arbetsförmedlingen, för ungdomar i åldern 14+, som kört igång tidigare år under projektet ”Händig Hemhjälp”. Ungdomarna går en kurs som ger dem färdigheter inför jobben.

4H-företagare

 • Att lära ungdomarna att se möjligheterna i att själva bli företagare som en fortsättning på ”Händig Hemhjälp”. Möjlighet att grunda egna övningsföretag för att i praktiken lära sig om att vara egen företagare. Eventuellt ordna en företagarkurs under år 2021.

Målsättning:

 • Att medlemmarna bokför och rapporterar sina egenaktiviteter, vilka bedöms och premieras vid höstfesten 2021.
 • Att medlemmarna lär sig egen aktivitet och känner till lov- och hygienkrav vid torgförsäljning.
 • Att kunna erbjuda ungdomar sitt första sommararbete och vägleda dem i arbetslivet.
 • Att sänka tröskeln till att sysselsätta sig själv.

 

MILJÖMEDVETENHET

 • Under de egna 4H lägren och kurserna sätts tyngdpunkten vid natur, miljöfostran och en hållbar utveckling.
 • Östnylands 4H fortsätter att i samarbete med traktens ungdomar att samla tomma konstgödselsäckar och s.k. ”huvor” i plast av jordbrukarna i trakten, för återvinning.
 • I samarbete med Kustens skogscentral och Södra Skogsreviret utveckla ungdomarnas intresse för skogsvård, genom att arrangera skogsdagar, skogsfärdighetstävlingar och naturstigar

Målsättning:

 • Att öka 4H medlemmarnas kunskap om miljön, utveckla en sund respekt för naturen, samt att undvika ”slit och släng mentalitet”.
 • Ett fruktbart samarbete med Lovisa och Lappträsk då det gäller insamlingen av jordbruksplast.
 •   Att de unga får kännedom skogens ekonomiska möjligheter med respekt för naturen och diversiteten.

 

INTERNATIONELL VERKSAMHET

 • Östnylands 4H strävar efter att våra medlemmar skall ha möjlighet att delta i alla NSU:s och Rural Youth Europes arrangemang.
 • 4H förmedlar internationellt utbyte; egna medlemmar utomlands, utländska medlemmar till 4H familjer i Finland och Östnyland.
 • Möjlighet till vistelse 1-3 veckor i en nordisk 4H familj under sommaren.
 • Utöver dessa arrangemang informerar vi om projekt inom EU:s ungdomsprogram i huvudsak via Finlands svenska 4H:s internationella koordinatorer. Våra medlemmar kan också anmäla sig till internationell verksamhet koordinerad av Suomen 4H-liitto.
 • I 4H verksamheten framhävs vikten av kunskap om världen och Finland.

 

Målsättning:

 • En kunskap och förståelse hos 4H medlemmarna om sitt eget land, dess möjligheter och resurser i en alltmer krympande värld.
 • Att våra Östnyländska ungdomar har möjligheter att knyta nya kontakter inom den internationella 4H-verksamheten.
 • En stolthet i att vara Finländare och Östnylänning!

 

SAMARBETE

 • Östnylands 4H samarbetar närmast med lågstadieskolorna i Lovisa och Lappträsk samt Lovisavikens skola och Lovisa gymnasium.
 • Skogsreviret och Kustens skogscentral, NSP, Marthaföreningarna och Jakt-och fiskeföreningarna i trakten hör till de organisationer Östnylands 4H aktivt samarbetar med.
 • Vi deltar i allaktivitetsdagen med skogsfärdighet, spel och lek tillsammans med södra Finlands övriga 4H-föreningar.
 • Vi deltar i södra Finlands distriktsläger.
 • Vi deltar i kurser arrangerade av Fs4h.
 • Vi fortsätter arrangera familjemiddagar och samarbetsläger med Pernå församling, samt ordnar gemensamma jul- och påskpyssel tillställningar.
 • Vi samarbetar också med Kuggom traditionscentrum och Borgå folkakademi och ordnar gemensamma tillsällningar med dem.

 

Målsättning:

 • Att nå ungdomarna i deras egen miljö, och erbjuda skolorna den hjälp och erfarenhet 4H verksamheten har.
 • Att etablera och utveckla ett fruktbart samarbete med de lokala föreningarna och organisationerna, där man kan se behov och möjligheter till samverkan.
 • Att 4H medlemmarna ser vikten av, och möjligheterna i, samarbete över ålders – och verksamhetsgränser.
 • Ge ungdomen i bygden möjlighet att lära känna ungdomar från andra byar i Östra Nyland.

PROJEKT

 • Vi deltar i eventuella nya projekt ledda av Fs4h
 • Vi kommer att ansöka om projektfinansiering från Kulturfonden och SFV.
 • 4H strävar att hålla sig underrättad om nya projekt
 • Östnylands 4H har startat ett eget treårigt (2016-2019, förlängning till 2021) projekt av Silmu. I projektet Na-Mi (Natur- och Miljövänner) i Östnyland fokuserar vi på hållbar utveckling och tillfälle för ungdomarna i Lovisanejden att träffa varandra via vänbyklubbar. Under år 2021 ordnas det 1-2 kursdagar/utflykter inom Na-Mi projektet.

Målsättning:

 • Att med hjälp av projekt utveckla verksamheten i Östnylands 4H

ORGANISATIONSUTVECKLING

 • Att ge byklubbledarna medel och färdigheter att dra verksamheten i sina byklubbar på bästa möjliga sätt.
 • Vi försöker få vuxna frivilliga med i 4H verksamheten.
 • Att försöka timanställa en person för arbetsförmedlingen som sommarvikarie.
 • Vi fortsätter att utveckla samarbetet med övriga 4H klubbar, speciellt Borgå och Sibbo.
 • En effektivare information om verksamheten via olika tillgängliga kanaler.
 • Att fortsätta utveckla den egna hemsidan länkad under Finlands svenska 4H:s sida som informerar om aktuellt för Östnylands 4H. Föreningens Facebook-sida och Instagram-konto skall också uppdateras och hållas aktivt.
 • Att få in medlemsavgiften av dem som deltar i vår verksamhet
 • Att vuxenfrivilliga finns i alla byklubbar, som stöd för byklubbledarna i första hand, men även som kontaktyta till verksamhetsledaren för Östnylands 4H.
 • Att få till stånd synergieffekt med Borgå 4H och Sibbo 4H, lära av varandra och dela på kostnader.
 • Att så många 4H medlemmar samt föräldrar som möjligt, nås av 4H:s information i tid och från olika håll.
 • Att verksamheten inom Östnylands 4h skall kunna ledas av en heltidsanställd verksamhetsledare.
 • Att utveckla föreningens verksamhet med tanke på framtida behov och utmaningar. Hurdan 4H verksamhet skall vi satsa på i framtiden? Fortsätta hålla utvecklingsseminarium för föreningens styrelse med jämna mellanrum.
Back to top of page